Änglarnas levnadsöde - Richard McCulloch

Änglarnas levnadsöde är ett filosofiskt verk som behandlar de nordeuropeiska folkens öde. Boken är författad av Richard McCulloch och originalutgåvan, The Destiny of Angels, utkom första gången 1982. Den svenska utgåvan publicerades 2001.

DEN HÄR BOKEN handlar om frihet och räddning – friheten för och räddningen av folken av nordeuropeiskt rasligt ursprung, nordfolken. Efter mer än en miljon år av divergerande evolution, eller artförgrening, som möjliggjorts av den rasliga separationens, isoleringens och oberoendets skapelsebefrämjande förhållanden, är nordfolken nu i allt högre grad underkastade den rasliga uppblandningens och det ömsesidiga beroendets nedbrytande förhållanden. Berövade det naturliga förhållande av raslig separation och oberoende som krävs för deras skapelse, vidare evolutionära utveckling och fortsatta existens, har nordfolken blivit en utrotningshotad sort, hotad med utplåning genom genetisk översvämning eller ersättande av de övriga hominida raserna. Det nästföljande och avgörande halvseklets främsta fråga är huruvida nordfolken kommer att undergå eller undkomma detta öde, huruvida de förlorar sin existens eller fortsätter sin uppstigning mot sin unika evolutionära potential och levnadsöde.

Av många olyckliga skäl – från altruism och självuppoffrande generositet till en vådlig objektivitet som sätter andras icke-vitala intressen framför deras egen sorts vitala intressen – kastar nordfolken bokstavligen bort sin rikedom. Varje form eller slag av rikedom, deras ekonomiska kapital och materiella välstånd, deras kultur och civilisation och deras unika rasgenetiska särdrags naturliga rikedom, kvaliteter och egenskaper – av vilka de förstnämnda fordrar århundraden och de sistnämnda oräkneliga årtusenden för att skapas – håller på att slösaktigt förspillas och tanklöst gå förlorad under loppet av lite drygt en generation. Nordfolkens distinkta genetiska särdrag – fysiska och mentala, estetiska och andliga – som representerar deras evolutions uppstigande färdriktning, är så recessiva, ömtåliga och sårbara för korsning att varje assimilation av annorlunda rastyper resulterar i deras försvagning och förändring. Mer omfattande korsning kan bara resultera i deras permanenta förlust eller nedbrytning som en del av nordfolkens utplåning eller rasliga död, ty deras evolutions förlopp under den senaste årmiljonen har varit så sammansatt att den aldrig skulle kunna upprepas, och de skulle aldrig kunna återskapas.

Den för närvarande dominanta ideologin – inom politiken, religionen och etiken – står i sådan motsats till nordfolkens vitala intressen att det förhållande av raslig separation som fordras för deras fortsatta existens och överlevnad, frihet och räddning, betraktas som omoraliskt, och de nordeuropéer som förespråkar eller stödjer det förhållandet och motsätter sig den destruktiva närvaron av främmande raser inom de nordliga hemländerna svärtas ner som ondskefulla. Hänvisningar till nordeuropeisk raslig renhet – en synonym för den rasliga särprägel som är kännetecknande för artförgreningens eller den divergerande evolutionens process – svärtas öppet ned, varigenom dess alternativ, raslig korsning, befrämjas i förtäckta ordalag, medan värdet av rasligt rena och distinkta nordeuropéer förnekas och betydelsen av deras vitala intressen och fortsatta existens förringas.

Denna situation, med potential till folkmord, som hotar nordfolkens fortsatta liv genom att beröva dem det förhållande av raslig separation som de behöver för att existera, har möjliggjorts av den icke-nordliga orienteringen hos den kultur och de institutioner – i synnerhet media – som formar den. Alla frågor som har ett rasligt innehåll eller sådan inverkan, och det är få som inte har det, definieras endast i termer av deras verkan på icke-nordbor och deras intressen, aldrig i termer av deras verkan på nordfolkens vitala intressen. Dessa vitala intressen, som är livsavgörande för nordfolkens fortsatta existens och vidare evolution mot sitt potentiella levnadsöde, betraktas – liksom nordfolken själva – som oviktiga, offerbara och underordnade andra rasers icke-vitala intressen och begär.

Nordeuropéers aktiva deltagande eller passiva samarbete i denna rasligt destruktiva process – medvetet eller omedvetet, avsiktligt eller tanklöst, med eller utan kännedom – är avgörande och kommer att bestämma utgången av denna vår tids största fråga. Den här boken skrevs i syfte att göra nordeuropéer mer införstådda, kunniga och medvetna om denna process, om orsakerna till varför den äger rum, om dess verkan och om alternativen, innan processen gått så långt att inga meningsfyllda alternativ är möjliga och förintelsen av nordfolken inte längre kan förhindras. Många – kanske de flesta – nordeuropéer är inte medvetna om att alternativ existerar, då de endast exponerats för den dominanta kulturella trosuppfattningen, som till stor del upprätthålls genom förnekandet av de sanna och livsavgörande alternativen. (De alternativ som påverkar nordfolkens vitala och livsviktiga intressen är inte de bestående av raslig supremati och dominans kontra raslig jämlikhet – de termer i vilka rasliga spörsmål definieras av den ickenordligt orienterade kulturen – utan av raslig separation och oberoende kontra rasblandningens rasliga död.) Dessa alternativ existerar i sanning, vilket denna bok demonstrerar, och med dem existerar val och frågor som varken bör undvikas eller förnekas.

Har en ras – närmare bestämt, har nordfolken – rätt att existera, rätt att leva? Har de rätt till de förhållanden som krävs för deras existens? Har de rätt till självbevarande, rätt att försvara sina vitala och livsavgörande intressen, de förhållanden som krävs för deras fortsatta liv? Har de rätt att informeras, bli upplysta och medvetet uppmärksammade på de förhållanden som krävs för deras existens, samt olika ideologiers verkan på dessa förhållanden? Har de rätt att bli medvetna om de rasligt unika särdrag, den fysiska och andliga skönhet som skulle gå förlorad, för evigt och med formidabel slutgiltighet, om de berövas de förhållanden som krävs för deras fortsatta existens? Den här boken svarar ja på alla dessa frågor mitt i en kultur och dominant morallära som säger nej. Läsaren kan säga ja eller nej, bekräfta eller bestrida, men inte undkomma ansvaret att välja.
191,20 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager

st